Algemene Voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

1 Deze algemene voorwaarden (“de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen (inclusief offertes, (vervolg)overeenkomsten en alle pre-contractuele situaties) tussen TCWrap  (handelend onder de naam TCWrap ) en enige derde (“de opdrachtgever”) die TCWrap  opdracht geeft tot het verrichten van enige werkzaamheden door TCWrap .

2 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden respectievelijk in iedere overeenkomst waarop zij van toepassing zijn verklaard (“de overeenkomst”), zijn slechts geldig indien TCWrap . nl deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Wijzigingen en aanvullingen gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

3 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden dan wel de overeenkomst niet geldig is, blijven de overige bedingen in de Algemene Voorwaarden respectievelijk de overeenkomst voor het overige van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling zal worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet-geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.

OVEREENKOMSTEN

1 De overeenkomst tussen TCWrap  en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of mondeling TCWrap  een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en X Wrap . nl deze opdracht accepteert. Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2 Alle overeenkomsten en/of handelingen die als gevolg van het in 2.1 bepaalde, daarbij of in aansluiting daarop worden aangegaan respectievelijk worden verricht, worden geacht een uitvoering te zijn van de overeenkomst.

3 In het geval van opdrachten respectievelijk aanbiedingen en toezeggingen van TCWrap  die niet schriftelijk door TCWrap  zijn bevestigd, zal behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever, de uitleg van de inhoud en de strekking van de overeenkomst uitsluitend door TCWrap  worden gegeven. Indien en voorzover de opdrachtgever rechten aan de opdracht wil ontlenen, dient de opdracht schriftelijk te worden bevestigd.

4 TCWrap  behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

5 TCWrap  is gerechtigd om – indien TCWrap  dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.

6 Langs elektronische weg verzonden berichten bereiken TCWrap  eerst nadat TCWrap  van de inhoud kennis heeft genomen en bevestigd. Langs elektronische weg verstrekte bestellingen binden de afnemer zonder dat TCWrap  deze hoeft te bevestigen.

AANBIEDINGEN

1 Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden, etc. van TCWrap  zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meerdere tekeningen. Laatstgemelde omschrijving/tekening(en) dient tegelijkertijd met eerstgemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving/ tekening voor beide partijen bindend zijn.

2 Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/ aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft TCWrap  het recht het aanbod binnen zeven dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens (zoals maten, materialen, kleuren etc.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, opgegeven, maar dienen slechts ter indicatie. Tenzij anders vermeld zijn opgegeven prijzen exclusief BTW. Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de afnemer, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

3

  1. a) Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is TCWrap  gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde dat een nieuwe prijslijst door TCWrap  en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is TCWrap  gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, danwel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

  2. b) Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening worden gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4 TCWrap  is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

1 Levering geschiedt niet franco. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering/beëindiging van de werkzaamheden dient TCWrap  derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2 Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

3 Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt TCWrap  zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken/ materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, danwel te vernietigen voor rekening van de wederpartij. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.

4 Levering geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goed bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.

5 TCWrap  is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

6 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de afnemer is verstrekt, door TCWrap  bepaald. Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

1 Wanneer de leveringen en of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van TCWrap  niet normaal of zonder onderbrekingen kunnen geschieden, is TCWrap  gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

2 Indien tijdens de uitvoering van de door TCWrap  aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan TCWrap  niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft TCWrap  het recht te vorderen dat de aan TCWrap  verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. TCWrap  heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door X Wrap  verrichte werkzaamheden, eventuele geleden schade en extra kosten.

3 Alle onkosten welke door TCWrap  worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

AC Repair
Tire
Stack of Tires
Front of Car
Engine Block Pressure Testing
Car Interior